Privacy en cookieverklaring
Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers. De bescherming van je privacy is daarom uiterst belangrijk voor ons. Je kunt erop vertrouwen dat jouw gegevens op een transparante en eerlijke manier worden verwerkt en wij er alles aan zullen doen om zorgvuldig en verantwoord met jouw gegevens om te gaan. Daarbij nemen wij de strenge voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.
Persoonsgegevens die worden verwerkt
In deze privacyverklaring beschrijven wij waarom wij gegevens van je verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten je daarbij hebt (zoals je recht op inzage en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerken van jouw gegevens). Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van onze klanten die onze producten aanschaffen en gebruik maken van onze diensten en van de bezoekers van onze websites en winkels. Hieronder vallen gegevens die online worden verzameld via jouw account en via onze social media pagina’s.
De meeste persoonsgegevens die we gebruiken zijn noodzakelijk om je bestelling uit te voeren. In sommige gevallen gebruiken we je gegevens ook voor marketingdoeleinden.
- jouw voor- en achternaam
- jouw adresgegevens
- jouw telefoonnummer
- jouw e-mailadres
- jouw IP-adres
Deze gegevens zijn nodig omdat
Wij verwerken jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te ’kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen we jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van een opdracht.
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig, om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Delen met anderen
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ons bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je kunt het privacybeleid van Google Analytics hier vinden.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij geven Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws over ons bedrijf en onze branche, onze diensten en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
Sociale media
Wij hebben op onze site koppelingen voor Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. De code voor deze koppelingen worden aangeleverd door de sociale media bronnen en daarachter zit een cookie. Op de websites van de verschillende sociale media kanalen, waaronder Facebook, kun je lezen wat zij met jouw persoonsgegevens doen.
Gebruik van cookies
Wij maken gebruik van cookies en andere hulpmiddelen (zoals pixels en scripts) in lijn met onze cookieverklaring en de relevante regelgeving om informatie over jou te verzamelen wanneer je onze website bezoekt.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fiftyfiftydeals.nl. Wij zullen binnen vier weken op jouw verzoek reageren.
Beveiligen
Fifty Fifty Deals neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wil over de beveiliging van door PVC Kliktegel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@takensbedrijfsvloeren.nl
www.fiftyfiftydeals.nl is een website van fiftyfifty deals. Fifty Fifty Deals is als volgt te bereiken:
Postadres: Hoendiep 140, Groningen
Vestigingsadres: Hoendiep 140, Groningen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69400105
Telefoon: 06 - 39 77 91 97
E-mailadres: info@fiftyfiftydeals.nl
Wij behouden het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
Privacy and cookie statement
We respect the privacy of our customers and visitors. Protecting your privacy is therefore extremely important to us. You can trust that your data will be processed in a transparent and fair manner and we will do everything to handle your data with care and responsibly. We also observe the strict conditions of the General Data Protection Regulation (AVG).
Personal data being processed
In this privacy statement we describe why we process data from you, how we do it and what rights you have (such as your right to view and the right to object to the processing of your data). This privacy statement applies to the personal data of our customers who purchase our products and use our services and the visitors to our websites and stores. This includes data collected online via your account and via our social media pages.
Most of the personal data that we use are necessary to process your order. In some cases we also use your data for marketing purposes.
- your first and last name
- your address details
- your telephone number
- Your email address
- your IP address
This information is needed because
We process your personal data in order to be able to contact you by telephone if you so request, and / or to be able to contact you in writing (by e-mail and / or by post) if you are unable to reach us by telephone. In addition, we may use your personal data in the context of executing a contract agreement with you.
We do not store your personal data for longer than is strictly necessary in order to realize the purposes for which your data are collected. Your data will not be stored for longer than a year if no agreement is reached with you. We only provide your personal data to third parties if this is necessary for the implementation of an agreement with you or to comply with a legal obligation.
Share with others
We only provide your personal data to third parties if this is necessary for the implementation of an agreement with you or to comply with a legal obligation.
Google Analytics
We use Google Analytics to keep track of how users use the website and how effective our Adwords ads are on Google search result pages. The information thus obtained, including the address of your computer (IP address), is transferred to and stored by Google on servers in the United States. Read the Google privacy policy for more information. You can find the privacy policy of Google Analytics here.
Google uses this information to keep track of how our website is used, to be able to provide us with reports about the website and to be able to offer its advertisers information about the effectiveness of their campaigns. Google may provide this information to third parties if Google is legally required to do so, or to the extent that such third parties process the information on Google's behalf. We have no influence on this. We do not give Google permission to use other Analytics services for acquired Google services.
Newsletter
We offer a newsletter with which we want to inform interested parties about news about our company and our industry, our services and related matters. Your e-mail address will only be added to the list of subscribers with your permission. Every newsletter contains a link that you can use to unsubscribe. The newsletter subscriber file is not provided to third parties.
Social media
On our site we have links for Facebook, Twitter, LinkedIn and Instagram. The code for these links is provided by the social media sources and there is a cookie behind it. On the websites of the various social media channels, including Facebook, you can read what they do with your personal data.
Use of cookies
We use cookies and other tools (such as pixels and scripts) in line with our cookie statement and relevant regulations to collect information about you when you visit our website.
View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. You can send a request for inspection, correction or removal to info@fiftyfiftydeals.nl. We will respond to your request within four weeks.
To secure
Fifty Fifty Deals takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. Our website uses a reliable SSL certificate to ensure that your personal data does not fall into the wrong hands. If you have the impression that your data is not properly protected or there are indications of abuse, or if you want more information about the protection of personal data collected by Fifty Fifty Deals, please contact us via info@fiftyfiftydeals.nl
www.fiftyfiftydeals.nl is a website of fiftyfifty deals. We can be reached on:
Postal address: Hoendiep 140, Groningen
Business address: Hoendiep 140, Groningen
Registration number trade register: 69400105
Telephone: 06 - 39 77 91 97
Email address: info@fiftyfiftydeals.nl
We reserve the right to adjust this privacy statement. Changes will be published on this website.